Periodična izobrazba

Periodična izobrazba sastoji se od obuke kojom se vozačima koji imaju SVJEDODŽBU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ili SSO o početnim kvalifikacijama, osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, primjene načela defanzivne vožnje i racionalizacije potrošnje goriva te smanjenja onečišćenja okoliša.

Po završetku obuke vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje stečena periodična izobrazba (u daljnjem tekstu: SSO o periodičnoj izobrazbi).

Periodičnu izobrazbu moraju proći:

  • vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama ili SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama u roku od pet godina nakon izdavanja SSO-a o početnim kvalifikacijama ili SSO-a o ubrzanim početnim kvalifikacijama ili SSO-a o prethodnoj periodičnoj izobrazbi, te nakon toga roka svakih pet godina

Na periodičku izobrazbu se mogu prijaviti i vozači profesionalnih vozačkih kategorija koji nemaju završenu školu za vozača motornog vozila ni prekvalifikaciju za vozača ukoliko imaju položen vozački ispit:

  1. a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008.
  2. b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009.

(njima se vozačka dozvola smatra kao početna kvalifikacija, svi ostali nisu oslobođeni početne kvalifikacije te kod 95 mogu steći kroz prekvalifikaciju za vozača motornog vozila, početnu kvalifikaciju ili ubrzanu kvalifikaciju)